Thursday, November 21, 2013

Work as Practice the Dhamma


การทำงาน สามารถเป็น การปฏิบัติธรรม ได้ตลอดเวลา

หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น
  • ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 
  • เพื่อฝึกฝนพัฒนาตน 
  • โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น 
  • ...
หรือหากทำโดยมีธรรมะเข้ามากำกับ เช่น
  • ทำด้วยความซื่อสัตย์ 
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  • หรือทำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม
  • ...

... ได้ทั้งงาน ได้ทั้งธรรม
... พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo