Saturday, November 9, 2013

สมรส 4

พระพุทธเจ้าทรงให้หลักในการพิจารณาไว้ว่า ชีวิตคู่ที่จะมีความสุขร่วมกันได้ดีนั้น ทั้งสามีและภรรยาควรมีคุณธรรมเสมอกัน 4 ประการ ...

การเสมอกันด้วยธรรม 4 อย่าง หรือ สมรส 4 ได้แก่
  1. สมศรัทธา =  มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเสมอกัน หรือในทิศทางเดียวกัน
  2. สมศีล = มีศิล ความประพฤติดีทางกายและวาจา  ในระดับเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน
  3. สมจาคะ  = มีความเสียสละในระดับใกล้เคียงกัน รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับผู้อื่น
  4. สมปัญญา = มีปัญญาเสมอกัน สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจดี
เมื่อมีชีวิตคู่แล้ว ชีวิตก็เปลี่ยนไป ความสุขและความทุกข์ของใครคนหนึ่ง ก็จะถือว่าเป็นความสุข และความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่งด้วย