Saturday, October 26, 2013

ถ้าทำหน้าที่ ก็ต้องทำเพื่อหน้าที่


ถ้าทำหน้าที่เพื่อ "เงิน" มันก็เป็น "ทาสเงิน"
ถ้าทำหน้าที่เพื่อ "คนรัก" มันก็เป็น "ทาสของคนรัก"
ถ้าทำหน้าที่เพื่อ "อะไร" มันก็เป็น "ทาสของสิ่งนั้น"

แต่ถ้าทำหน้าที่เพื่อ "หน้าที่" นี้ มันควรจะพูดว่าเป็น "ทาสของหน้าที่"
แต่แล้วมันก็ไม่เป็น เพราะว่า
เราเป็นผู้ทำหน้าที่ ไม่ใช่หน้าที่มันทำเรา
และที่เราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั้น ก็หมายความว่าเราไม่มี "กิเลส" ใดๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่

มนุษย์อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องทำ ทีนี้ถ้าทำ ก็ต้องทำหน้าที่
ถ้าทำหน้าที่ ก็ต้องทำเพื่อหน้าที่ อย่าไปทำเพื่อสิ่งอื่น มันจึงจะบริสุทธิ์ 
การได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี้ ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่า
เราได้มีชีวิตหรือลมหายใจ อยู่อย่างมีความบริสุทธิ์ ... เท่านั้นเอง
... พุทธทาสภิกขุ
... ธรรมบรรยายปีใหม่ ๒๕๑๔
... หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives