Sunday, September 1, 2013

ผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหน ?


ผมเคยศึกษาลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายชอบ ปรารถนาจะได้ไว้เป็นคู่รัก-คู่ครอง ว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหน พอจะสรุปได้ว่า...

ความชอบระดับต้น 

ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคล้าย ๆ กันคือ ชอบผู้หญิงสวย ซึ่งผมถือว่าเป็นความชอบระดับต้น เป็นพื้นฐานทั่วไปและก็ไม่ผิดด้วย

ความชอบระดับกลาง 

คือชอบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ดี ที่แฝงอยู่ในตัวผู้หญิง เช่น...
  1. ความสำรวม ผู้ชายจะชอบผู้หญิงสำรวม มีมารยาท
  2. กล้าหาญ อ่อนนอกแข็งใน ผู้หญิงที่กล้าหาญจะทำให้ผู้ชายภูมิใจและเกรงใจ
  3. อ่อนหวาน มีกิริยามารยาทดี ผู้ชายจะอยากอยู่ใกล้ อยู่แล้วสบายใจ
  4. ฉลาด มีปัญญา ผู้หญิงที่ฉลาดจะเอาตัวรอด สามารถพึ่งตัวเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
  5. บุคลิกดี ผู้หญิงที่มีบุคลิกดี จะแลดูดีได้ยาวนานกว่าผู้หญิงสวยอย่างเดียว
  6. Commonsense ดี มีสามัญสำนึกดี รู้ว่าอะไรควรพูดหรือแสดงออก เธอจะไม่พูดทุกเรื่องที่คิด แต่จะคิดทุกเรื่องที่จะพูด
ความชอบระดับสูง 

ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์มากขึ้น จะชอบผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น คือ...
  1. มีความรัก คนที่มีความรักจะมีจิตใจดี มีเมตตา กรุณาเสมอ เธอจะรักตัวเอง รักคู่ครอง รักคนอื่น รักสังคมสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
  2. มีความสุข ใครที่อยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขจะพลอยเป็นสุขไปด้วย เพราะคนที่มีความสุขจะมีความดี มีคุณธรรมอยู่ในใจ มีวิธีคิด วิธีพูดและแสดงออกอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม
คนที่โชคดีมาก ๆ จะได้คนรักที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 ระดับ แต่มักไม่ค่อยได้พบนักหรอก เพราะทุกคนมีจุดบกพร่องอยู่ในตัวเองทั้งนั้น

คุณต้องเข้าใจว่า แม้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องได้ จงอย่าคาดหวัง หรือแสวงหาผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลย ไม่มีหรอก

ในฐานะที่ผมเป็นคนชื่นชอบเรื่องความรักและความดี จึงอยากบอกผู้ชายทั้งหลายว่า คุณอาจไม่สามารถหาผู้หญิงที่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุดได้ แต่คุณสามารถหาผู้หญิงที่ดีและรักคุณได้มากที่สุด ก็น่าจะพอใจแล้วนะครับ

โดย ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์) | คอลัมน์ โลกและชีวิต, แนวหน้าออนไลน์
... via โลกทรรศนะ