Friday, February 22, 2013

Happiness is the Key to LifeWhen I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down 'Happy'. They told me I don't understand the assignment, and I told them they didn't understand 'Life'
- John Lennon
หลายๆ คนชอบเอาคำว่า "ความสุข" ไปผูกอยู่กับวัตถุ ทรัพย์สิน เงินทอง หรือ อื่นๆ บลา บลา บลา จริงๆ "ความสุข" เป็นอะไรที่ง่ายๆ กว่านั้นมาก บางทีการนั่งอยู่เฉยๆ ที่บ้าน ก็มีความสุขแล้ว บางที แค่ตื่นนอนมาตอนเช้า แล้วรู้สึกตัวว่า อ้าว! นี่กูยังไม่ตาย กูยังมีชีวิตอยู่ แค่นี้ ก็มความสุขแล้ว บางที "ชีวิต" กับ "ความสุข" มันก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆ อย่ามองให้มันยาก ... ท้ายที่สุด ไม่ต้องไปสนใจว่า โตไปแล้วกูจะเป็นอะไร ... เป็นคนดี มีความสุข น่าจะพอแล้วมั้ง